Nằm trong kế hoạch kiểm định hàng năm của đơn vị, ngày 21/5/2021 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Công ty TNHH vận tải C&o...
Ngày: 2 năm trước | Xem tiếp
            Bằng việc chủ động bám sát kế hoạch, triển khai kịp thời các nhiệm vụ; phân công, giao việc cụ thể cho từng bộ phận, viê...
Ngày: 2 năm trước | Xem tiếp
Thực hiện Quyết định số 1170/QĐ-TĐC ngày 18/6/2021 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc thực hiện kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh Tuy&...
Ngày: 1 năm trước | Xem tiếp
Nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hướng dẫn hộ kinh doanh, tiểu thương trong các chợ chấp hành nghiêm quy định pháp luật về đo lường, trong các ng&a...
Ngày: 1 năm trước | Xem tiếp
Thực hiện kế hoạch số 11/KH-KĐ ngày 10/10/2020 của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Tuyên Quang về việc kiểm định phương tiện đo tháng 10/2022. T...
Ngày: 1 năm trước | Xem tiếp
Phát biểu tại Hội thảo “Đo lường đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp” và Lễ Kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ tr&...
Ngày: 1 năm trước | Xem tiếp
Căn cứ Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc Quy định ví trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức củ...
Ngày: 1 năm trước | Xem tiếp
Căn cứ Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc quy định ví trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức củ...
Ngày: 11 tháng trước | Xem tiếp
Hoạt động Kiểm định tháng 02/2023 của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Tuyên Quang.           Căn cứ Quyết định số 1725/QĐ-UBN...
Ngày: 1 năm trước | Xem tiếp
Theo kế hoạch công tác năm 2023 của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Tuyên Quang, ngày 27/7 Trung tâm đã phối hợp với ph&ograv...
Ngày: 9 tháng trước | Xem tiếp
video photo

Liên kết website