Ngày đăng: Thứ tư, 27/12/2023
Xem với cỡ chữ

Nghiệm thu cấp tỉnh đề tài khoa học xã hội và nhân văn: “Phát triển năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục STEM cho giáo viên tỉnh Tuyên Quang, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới”.

Chiều ngày 26/12, Hội đồng chuyên ngành, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh kết quả thực hiện đề tài: Phát triển năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục STEM cho giáo viên tỉnh Tuyên Quang, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới”.

 

Toàn cảnh cuộc họp nghiệm thu đề tài

Đề tài do Trường Đại học Tân Trào chủ trì thực hiện, Tiến sĩ Đoàn Thị Cúc, Phó trưởng phòng QLKH và HTQT làm chủ nhiệm. Đề tài được triển khai từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2023 với mục tiêu phát triển năng lực thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục STEM cho giáo viên tỉnh Tuyên Quang, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới.

Sau 24 tháng thực hiện, Đề tài đã đạt được các kết quả: Chương trình bồi dưỡng năng lực thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục STEM cho giáo viên phổ thông tỉnh Tuyên Quang; sách chuyên khảo “Phát triển năng lực thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục STEM cho giáo viên đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông”. Qua đó đánh giá đúng thực trạng phát triển năng lực thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục STEM cho giáo viên phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021.

            Đề tài được Hội đồng chuyên ngành thuộc Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh đánh giá xếp loại Xuất sắc./.  

Thu Huyền - TTUD

@latest_posts(['rows' => $latestPosts]) @endlatest_posts
video photo

Liên kết website