Ngày đăng: Thứ bảy, 04/03/2023
Xem với cỡ chữ

Nghiệm thu tại địa phương đề tài xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Chiều ngày 03/3, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng chuyên ngành thuộc Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức nghiệm thu tại địa phương đề tài độc lập cấp quốc gia “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đề xuất sử dụng đất, phân bón có hiệu quả, bền vững cho tỉnh Tuyên Quang.

 Toàn cảnh cuộc họp nghiệm thu đề tài

Đề tài do Viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp chủ trì, Ông Vũ Anh Tú làm chủ nhiệm được thực hiện trong thời gian 36 tháng từ tháng 3-2020 đến 02-2023.

Với mục tiêu xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu về đất đai và đề xuất sử dụng đất, phân bón có hiệu quả, bền vững cho tỉnh Tuyên Quang phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đề tài đã nghiên cứu đất sản xuất nông nghiệp: các tính chất lý, hóa học đất có liên quan đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng và các mối quan hệ của chúng. Một số cây trồng hàng hóa chính của tỉnh, gồm:  Lúa, ngô, lạc, mía, chè, cây ăn quả có múi, chuối...

            Việc điều tra hoàn thiện dữ liệu và xác lập phương pháp luận về xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu về đất đai và phân bón sẽ phát huy được được các thế mạnh và hạn chế những khó khăn trong khai thác sử dụng tài nguyên đất phục vụ nông nghiệp một cách hiệu quả nhất; thực hiện đúng chiến lược phát triển nông nghiệp của tỉnh và từng bước hướng tới nền nông nghiệp thông minh 4.0; đề xuất được giải pháp sử dụng đất, phân bón hiệu quả và bền vững cho sản xuất nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang.

Hội đồng nhất trí xếp loại đề tài ở mức đạt.   

BBT - TTUD

@latest_posts(['rows' => $latestPosts]) @endlatest_posts
video photo

Liên kết website