Ngày đăng: Thứ sáu, 23/06/2023
Xem với cỡ chữ

Nghiệm thu cấp tỉnh đề tài “Nghiên cứu xây dựng phần mềm đánh giá mức độ xây dựng chính quyền số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”.

Chiều ngày 22/6, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng chuyên ngành thuộc Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng phần mềm đánh giá mức độ xây dựng chính quyền số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”.

 

Chủ nhiệm đề tài: Ông Nguyễn Văn Hiến đang trình bày về nội dụng và kết quả đề tài

 

          Đề tài do Thạc sỹ Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ nhiệm, Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ trì, thực hiện trong thời gian 18 tháng (từ tháng 01-2022 đến 6-2023). Với nội dung quy mô là điều tra, khảo sát về thực trạng và khả năng ứng dụng phần mềm xây dựng chính quyền số đối với cấp xã và đề xuất các phương án, giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế để đảm bảo 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có khả năng áp dụng phần mềm; Tổng hợp, phân tích bộ tiêu chí đánh giá về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng phương pháp đánh giá kết quả xây dựng chính quyền số từ cấp tỉnh đến cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Lựa chọn ứng dụng thử nghiệm phần mềm đánh giá kết quả xây dựng chính quyền số tại 19 sở, ban, ngành; 07 UBND huyện, thành phố; 138, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Theo dõi đánh giá hiệu quả việc ứng dụng và chỉnh sửa hoàn thiện phần mềm.

 Kết quả của đề tài góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý Nhà nước về công nghệ thông tin nói chung và xây dựng chính quyền số nói riêng; góp phần nâng cao hiệu quả quá trình hiện đại hóa nền hành chính và đáp ứng yêu cầu trong việc hỗ trợ điều hành của Lãnh đạo các cấp, các ngành đối với quá trình xây dựng chính quyền số tại mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại xuất sắc.  

BBT - TTUD

 

 

@latest_posts(['rows' => $latestPosts]) @endlatest_posts
video photo

Liên kết website